Nå som 2015 snart er historie unner vi oss et tilbakeblikk. Først om HMS.Foto: Tom Riis

Etter to skadefrie år i Kraft har vi fått en påminnelse om at arbeidet for å øke sikkerheten ikke blir ferdig en gang for alle. Tre skader i løpet av kort tid, heldigvis uten alvorlige konsekvenser, viser betydningen av kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

I år har vi jobbet med videreføring av prinsipper for god orden (5S), forbedring av verneutstyr og risikovurderinger, og oppfølging av granskninger og undersøkelser. Etter lang tids bruk av verktøy som atferdsbasert sikkerhet (ABS) og sikker jobbanalyse (SJA) ser vi også at det er nyttig å endre og tilpasse bruken til erfaringene vi vinner.

Flommene i 2015 satte sitt preg på store deler av høsten. En 40 års-flom ble tre uker senere etterfulgt av en 80-års flom. Igjen er det grunn til å takke alle som var i beredskap under flommene og bidro til overvåking og manøvrering av luker og kraftverk slik at vannet gjorde så lite skade som mulig. En søkkvåt september ble etterfulgt av den tørreste oktober på 50 år, og vi fikk kontroll på magasinutvikling og gjenopprettet noe flomdemping.

Nedbør og olje- og kullpris ser ut til å ha inngått en sammensvergelse og sørget for den laveste kraftprisen siden år 2000 gjennom store deler av året. Heldigvis virker sikringen av kraftprisen vi foretok i 2014 etter hensikten, og bidrar svært positivt til resultatet i 2015. Også salget av Småkraft AS bidrar i år til et hyggelig resultat.

Prisbildet fremover betyr likevel at det er behov for en streng prioritering av investeringer i ny produksjon. Mange andre land vil sikker lure på hva som er problemet med store mengder billig, fornybar kraft. Sett fra vår side er problemet at prisnivået ikke belønner nye investeringer i fornybar produksjon. I denne situasjonen blir også grunnrenteskatten skjerpet, slik at lønnsomheten blir ytterligere forverret.

I tillegg har vi ikke noe nytte av fornybar kraft i klimasammenheng hvis den faktisk ikke brukes til å erstatte fossil energibruk. Dersom vi i tiden fremover skal realisere potensialet vårt i forbindelse med det grønne skiftet, må både rammebetingelser i form av skatt og vilje til å erstatte fossile kilder med fornybar kraft få en helt annen prioritering.

En omfattende og viktig aktivitet i 2015 har vært arbeidet med strategiprogrammet. I Kraft har vi fått et meget grundig beslutningsgrunnlag for prioritering og utvikling av enkelte forretningsområder fremover mot 2020. Mange har lagt ned et stort arbeid i programmet, og utover i 2016 kommer enda flere til å bli engasjert i gjennomføring av de enkelte tiltak.

Da gjenstår bare å takke for innsatsen i 2015, og ønske alle en riktig god og velfortjent jul!
 

Finn Werner Bekken
Direktør Skagerak Kraft