I forbindelse med innføringen av AMS (Avansert måle- og styringssystem) har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemt at måledata fra alle landets strømkunder skal samles i en nasjonal database. Statnett har fått oppdraget med å etablere databasen som har fått navnet Elhub.
 

Skagerak Nett pilotaktør

20. februar 2017 er datoen Skagerak Nett og alle andre nettselskaper nå jobber mot. Avdelingsleder for systemstøtte i Skagerak Nett, Trond Thorsen, er sentral i den interne prosjektgruppen og sitter i tillegg i den nasjonale styringsgruppen for Elhub.

– Vi er valgt som pilotaktør for Elhub. En viktig forutsetning for dette var at vi fikk med oss leverandøren av kundeinformasjonssystemet vårt, CGI, som aktiv deltager. Vi har også leid inn Frode Nordheim fra CGI som prosjektleder hos oss.
 

Bindeledd mellom nettselskap og strømleverandør

Elhub vil fungere som et bindeledd mellom nettselskapene og strømleverandørene. I dag må nettselskapene ha avtaler med alle strømleverandører som har kunder i deres område, mens strømleverandørene på sin side må ha avtaler med alle nettselskapene der de har kunder. Fra 2017 trenger de bare å forholde seg til Elhub.
 

Slutt på Skagerak-faktura?
For Skagerak Nett vil en merkbar konsekvens av Elhub bli at NVE har åpnet for at strømleverandørene kan fakturere kundene for nettleie. I praksis betyr det at det kan bli mer eller mindre slutt med at Skagerak Nett sender ut strømregninger til kundene i Vestfold og Grenland.

– NVE mener dette vil gi strømleverandørene likere konkurransevilkår og større konkurranse i de enkelte nettområdene. Det blir også lettere for kundene å forholde seg til én felles faktura for strømforbruk og nettleie, sier Trond.
 

Fødselsnummer unik ID

For tiden pågår det et omfattende arbeid med å hente inn fødselsnummer til alle kundene. Numrene hentes inn via det sentrale folkeregisteret. Stort sett skjer dette automatisk, men der opplysningene ikke stemmer overens hos nettselskap og strømleverandør må kundene kontaktes.

– Fødselsnummeret er litt følsomt for mange, men dette har NVE pålagt oss å gjøre for å sikre en entydig identifisering av strømkundene når Elhub settes i drift.

NVE påpeker også at fødselsnummeret brukes for å ivareta personsikkerheten i Elhubløsningen. De dataene som vil bli lagret begrenser seg i hovedsak til opplysninger om kundens navn, fødselsnummer, adresse, kontaktopplysninger og historisk strømforbruk for de siste tre årene.

Skagerak etablerte Elhubprosjektet i februar 2015 og det vil pågå til april 2017, når Elhub er satt i drift.