Inntektsskatt for selskaper

Overskuddsavhenging skatt som omfatter alle bedrifter. Skattesatsen er vedtatt redusert fra 27 til 25 prosent i 2016. Det er varslet at skattesatsen skal ytterligere ned og reduseres til 22 prosent i 2018.
 

Naturressursskatt (gjelder kun vannkraftverk)

Overskuddsuavhengig skatt som beregnes av de siste syv års gjennomsnittlige årsproduksjon ganget med 1,3 øre/kWh, hvorav 1,1 øre/kWh tilfaller vertskommunen og 0,2 øre/kWh går til fylkeskommunen. Naturressursskatten kan utlignes krone for krone mot overskuddsskatten, og utgjør normalt ingen ytterligere skattekostnad for kraftselskapene. Skatten er en omfordeling fra stat til kommune og sikrer kommunene en stabil del av de samlede skatteinntektene fra
kraftverk.
 

Grunnrenteskatt (gjelder kun vannkraftverk)

Overskuddsavhengig skatt til staten som beregnes per kraftverk. Øker fra 31 til 33 prosent i 2016, og er varslet ytterligere skjerpet i forbindelse med reduksjonen av inntektsskatten frem mot 2018. Skatten omfatter ikke småkraftverk med påstemplet effekt lavere enn 5 500 kVA. Denne grensen ble hevet til 10 000 kVA i 2015. Skatten beregnes basert på faktisk gjennomsnittlig produksjon siste syv år ganget med gjennomsnittlig spotpris
på Nordpool.
 

Eiendomsskatt (med egne regler for vannkraftverk)

Normalt en overskuddsuavhengig skatt til kommunene på mellom 2 og 7 promille av eiendommens verdi. Eiendomsskatten for kraftverk er delvis overskuddsavhengig. Verdigrunnlaget beregnes basert på faktisk gjennomsnittlig produksjon siste fem år ganget med gjennomsnittlig spotpris på Nordpool. Faktiske driftskostnader og eventuelt betalt grunnrenteskatt trekkes ifra.
 

Konsesjonsavgifter (gjelder kun vannkraftverk)

Erstatning til vertskommuner for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Gir det offentlige en andel av den verdiskapning som finner sted ved utnytting av vassdraget.
 

Konsesjonskraft (gjelder kun vannkraftverk)

En andel av kraften som produseres ved større vannkraftverk til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Kommunene kjøper kraften til en gjennomsnittlig selvkostpris fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat. Kommunene kan få inntekter ved å selge videre til markedspris eller selge til innbyggerne til redusert pris. Dersom konsesjonskraften overgår det alminnelige forbruket i kommunen kan fylkeskommunen midlertidig overta denne andelen.