Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), offentliggjorde tirsdag 21. november at de ga konsesjon til Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune i Telemark. Kraftverket er et småkraftverk med planlagt årlig middelproduksjon på 14,1 GWh, tilsvarende strømforbruket til i overkant av 700 husstander.
 

Fylkesmannen med innsigelse

Skagerak Kraft eier cirka 80 prosent av fallrettighetene for Gjuvåa, mens fire grunneiere har de resterende 20 prosentene. Selv om NVE har gitt tillatelse til å bygge kraftverket, er det et lite skår i gleden for eierne. Fylkesmannen i Telemark har fremmet en innsigelse mot byggingen fordi de mener den kan ha "…stor, negativ påvirkning på naturkvaliteter av nasjonal verdi".

Dersom Fylkesmannen ikke trekker innsigelsen i løpet av klagefristen vil saken bli sendt til at Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.
 

Høy minstevassføring skal sikre rødlistearter

I forbindelse med miljøundersøkelsene ble deler av utbyggingsstrekningen kategorisert som bekkekløft. Bekkekløfter med fossesprutsoner anses som viktige naturtyper for biologisk mangfold. Det er registrert ni rødlistede arter i kløfta ved Gjuvåa. NVE mener likevel det er mulig å gjennomføre en skånsom utbygging:

"NVE mener at konsekvensene for biologisk mangfold er akseptable ved bygging av Gjuvåa kraftverk, men at bekkekløftlokaliteten ikke må utsettes for fysiske inngrep og utbyggingen må gjøres skånsomt, herunder med tilstrekkelig minstevannføringsslipp."

- Vi var oppmerksom på de kartlagte naturverdiene i bekkekløften da vi sendte konsesjonssøknaden. Derfor la vi til grunn et høyt minstevassføringskrav i søknaden. Det  ser ut som om NVE er enig i våre vurderinger og i at dette  trolig har vært av stor betydning for NVEs avgjørelse, sier overingeniør Bjarte Guddal.
 

Fra Telmarks tak

Utspringet til Gjuvåa ligger nær sagt på Telemarks tak. Kilden er Heddersvatnet, som ligger rett ved parkeringsplassen på Stavro, hvor den vanligste ruten til toppen av Gaustatoppen starter. Inntaket til kraftverket blir liggende lenger ned i vassdraget, ved Nybru.

Blir det ja til utbygging er planen at kraftverket skal bli en liten attraksjon på Bøen Camping i Tuddal. Det er planlagt bygd med en glassvegg i fasaden slik at det blir mulig å se hvordan strømmen blir produsert inne i kraftverket.