Olje- og energidepartementet har i energimeldingen- «Kraft til endring» - varslet at ordningen med opprinnelsesgaranti for fornybar strøm ønskes fjernet.  OED hevder at ordningen er «villedende». Faktum er at ordningen sikrer norske strømkunder forbrukermakt, og bidrar til at vi som nasjon følger europeiske regler for beregning av varedeklarasjon for strøm. Om ordningen avvikles, mister vi valgfriheten og melder oss samtidig ut av det felles europeiske systemet.

I debatten om avviklingen av opprinnelsesgarantier har flere politikere kommentert at varedeklarasjon og opprinnelsesgaranti er kompliserte tema. Ministeren selv skal under en gjennomgang av Energimeldingen på Stortinget 20. mai ha uttrykt at han ikke liker ordningen fordi den kan skape forvirring om hvorvidt norsk kraftproduksjon er fornybar. Det er ingen grunn til forvirring, for hele 95% av kraftproduksjonen i Norge er fornybar.

Vi har forståelse for at temaet er krevende, men vil presisere at ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon er del av et veletablert ​​

 europeisk system som nå gir resultater, blant annet i form av økte inntekter for fornybar kraft-produsenter.  Det har også økende anerkjennelse som et verktøy for å gi forbrukerne mulighet til å påvirke markedsutviklingen og er i fremvekst over store deler av verden. Olje og energidepartementet foreslår dessverre å gå i stikk motsatt retning.

Ordningen med varedeklarasjon for strøm ble i sin tid etablert fordi EU ønsket at strømbrukerne skal ha mulighet til å uttrykke preferanser ved kjøp av energi, og å kunne velge bort «skitten» energi. Ved å sette en separat verdi på fornybare strømkilder er det mulig å skille ren vann- og vindkraft fra skitten kraft. Gjennom opprinnelsesgarantier kan europeiske strømkunder betale for miljøverdien - ikke som avlat men fordi det er etablert en egen markedsarena for valg av strømkilde. Dette systemet har akkurat samme logikk som vårt frie valg av kraftleverandør her i landet og er ikke «villedende» som Energimeldingen hevder. I den grad systemet ikke fungerer er det fordi man i dette landet har vært for dårlige til å informere strømkundene.

Om dette kan være diffust og litt vanskelig å forstå? Jo, kanskje det. Ikke desto mindre er det derfor viktig å ta på alvor at systemet over en årrekke har vokst frem til å bli en løsning som benyttes over hele Europa av forbrukere som er opptatt av å bidra til å styrke fornybar energiproduksjon over tid. Dersom ordningen med opprinnelsesgarantier avvikles, vil den norske varedeklarasjonen bli gjort om til såkalt «nasjonal produksjonsmiks», Norge vil da falle utenfor det europeiske systemet for opprinnelsesgarantier. Som nasjon vil dette plassere oss i klasse med land som foreløpig ikke har foretatt seg noe innen denne delen av fornybarfeltet.

For strømkunder vil en eventuell avvikling innebære at muligheten til å benytte forbrukermakt, mht. valg av energikilder, forsvinner. Er det greit at forbrukerdemokratiet skal svekkes fordi enkelte synes temaet er vanskelig?

Vi er forundret over at Departementet velger å fremme et forslag om avvikling av en fungerende ordning. I Norge har vi mange eksempler på økt kraftproduksjon som resultat av at fornybar energi har fått økt verdi gjennom denne ekstra inntekten fra miljøbevisste strømkunder. Ikke minst gir ordningen forbrukerne mulighet til å velge, og dermed makt til å fremme en positiv utvikling i retning mer fornybar energi i en verden som gjennomgår alvorlige klimaendringer.

Vi oppfordrer våre politikere til heller å bidra til å videreutvikle og forbedre ordningen på en måte som sikrer at den blir et enda mer kraftfullt verktøy for å fremme fornybar kraftproduksjon og forbrukermakten.

Finn Werner Bekken, Skagerak Kraft, Edvard Lauen, Agder Energi , Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga, Andreas T. Aasheim, NORWEA, Bjørn Honningsvåg, Lyse Produksjon, Oddleiv Sæle, EidsivaVannkraft, Rune Skjevdal, Norsk Grønnkraft Utbygging, Anders Diep-Lynne, Norsk Grønnkraft, Steinar Pettersen, Salten Kraftsamband, Morten Karlsen, Østfold Energi, Thomas A. Birkemo, Akershus Energi, Rune Hersvik, Norsk Vind Energi, Anders Thingbø, Lyse Energisalg, Finn Erik Arctander, Telinet Energi, Jeanne Tjomsland, Fjordkraft, Paul Ferguson, Fortum, Hans Petter Kildal, Bergen Energi, Tom Linderg, ECOHZ, Karine Finne, Arctic Roads, Rune Haaland, Electric Vehicle Union, Trine Kopstad Berentsen, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster, Hanne Lerche, Raadal Østfoldforskning, Jan Erik Vikesaa, Saga Energy