- Inn i produksjonen putter vi matavfall og husdyrgjødsel. Ut kommer biogass til drivstoff og biogjødsel som går tilbake til landbruket og erstatter kunstgjødsel. Landbruket produserer ny mat, og dermed er ringen sluttet.

Frode Halvorsen, administrerende direktør i Skagerak Naturgass forklarer engasjert på klingende bergensk. 

- Potensialet er stort, men vi er avhengige av at det offentlige går foran og legger til rette for distribusjon av gass, på samme måte som man har lagt til rette for elbil, sier en engasjert Halvorsen. 

Selskapet står i dag for distribusjon av biogass til blant annet busstransport i Grenland, Vestfold og deler av Østfold. Gassen produseres av Greve Biogass ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, som eies av kommunene i Vestfold og Grenland.
 

Fyllestasjoner viktig

Miljødirektoratet forvalter midler for å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslipp. Kommuner og fylkeskommuner kan søke midler. 

- Horten kommune er tidlig ute, og har ute anbud på fyllestasjon. Larvik har også besluttet å bygge, noe som er svært gledelig. Skien kommune er tildelt Klimasats- midler, og vi krysser fingrene for at det blir tatt en beslutning om å bygge også der, sier Halvorsen.
 

Hva er biogass?

Biogassens kretsløp. Fotograf: Illustrasjon: Greve Biogass

Rent kjemisk er biogass og naturgass samme sak, nemlig Metan (CH4). Forskjellen på produktene er måten de fremstilles på.

Mens naturgass hentes fra fossile forekomster, oppstår biogass ved forråtnelse av biologisk materiale, som husdyrgjødsel, avløpsslam og matavfall. Mens bruk at naturgass tilfører "ny" CO2 til atmosfæren, gjør ikke biogass det. 

- Biogass er klimanøytralt slik at forbrenning av biogass ikke bidrar til økning av utslipp. Dermed er biogass et klimariktig alternativ for bruk blant annet i transportsektoren, sier Halvorsen. 

Vil du vite mer om biogass? Les mer her: Takk for maten, jeg kjører på biogass. 
 

Til transport

Biogass kan benyttes til alle formål som i dag benytter, eller kan benytte naturgass. Den langsiktige målsettingen i bransjen er å dekke 20 % av fremtidens drivstoffmarked med biogass. For å lykkes med dette er man avhengig av at noen går foran og skaper et marked.

- Det er flott at fylkeskommunene har gått foran og lagt til rette for biogass som drivstoff for buss, sier Halvorsen. Neste mål nå må være å få på plass et nett av fyllestasjoner, slik at også andre næringsdrivende og private velger dette miljøvennlige alternativet.

- Vi blir stadig kontaktet av transportører som er nysgjerrige på vårt klimavennlige alternativ, så markedet er der, avslutter Frode Halvorsen i Skagerak Naturgass AS.