I oppslag først i medlemsbladet Jakt & Fiske og deretter i Telemarksavisa går Seljordsvatnets grunneierlag kraftig ut mot Sundsbarm Kraftverk / Skagerak Kraft, og hevder at selskapet bryter konsesjonsbetingelsene i Vallaråi. Norges vassdrags- og energidirektorat bekrefter til ta.no 7. mars at det ikke foreligger noen avvik knyttet til Vallaråi.
 

Lang erfaring med regulering

- Skagerak Kraft AS har drevet kraftproduksjon sammenhengende siden 1912. Selskapet er hel- eller deleier i 48 kraftverk fordelt på 8 fylker i Norge, og er landets 7. største kraftprodusent. Vi har dermed lang erfaring også i de forpliktelsene som følger av å drive i vassdrag, herunder ivaretakelse av fisk. Dette sier Magne Wraa, vassdragsteknisk ansvarlig i Skagerak Kraft. 

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som godkjenner tiltak i vassdragene. I 2006 ble det vedtatt en tiltaksplan for å bedre gyteforholdene i Vallaråi, elva som renner forbi kraftstasjonen, og ned til Seljordsvatnet. 

- Denne planen er fulgt opp fra kraftverkets side, sier Wraa, og nevner noen tiltak:
 

  • Kartlegging av forholdene for fisken i Vallaråi, utført i regi av professor Jan Heggenes ved Høgskolen i Telemark.

  • "Hvilesteiner" for fisk er lagt ut i vassdraget.

  • Utvidelser av elveløpet for å lage "hvileplasser" for fisken.

  • Fjerning av ugunstige løsmasser opphopet etter flommer.

  • Reetablert flere hundre kvadratmeter med gytearealer.

  • Senkning av elvebunnen på utvalgte steder.

  • Utsetting av ungfisk.
     

Nye undersøkelser pågår

Magne Wraa

I etterkant av tiltakene er det iverksatt nye undersøkelser, som forventes ferdigstilt i 2018.

- Når man i Jakt & Fiske kan lese at "Kraftselskapet har så langt ikke løftet en finger", oppleves dette som en svært urimelig påstand, sier Wraa. Seljordsvatnet grunneierlag har vært en høringspart, og ble senest orientert om disse tiltakene i vårt brev av 09.11.2016. De uttaler seg således mot bedre vitende. Det bør også nevnes at Vallaråi er en populær fiskestrekning med gode fangster av ørret.

I en bildetekst i Jakt og Fiske kan vi lese at "Grunneierlaget er fortvilet over de tørrlagte gytestrekningene i Vallaråi". Under storflommen i 2015 ble det en opphopning av løsmasser på enkelte steder i Vallaråi.

- I 2016 godkjente NVE en plan for å fjerne disse, blant annet etter fiskefaglige anbefalinger fra professor Heggenes. Dette arbeidet ble stanset etter klage fra Seljordsvatnets grunneierlag, - som altså samtidig er bekymret for tørrlagte gyteområder, sier Wraa.

Vallaråi blir påstått å være eneste gyteelv for storaure i Seljordsvatn. I følge en rapport NINA har utarbeidet for grunneierlaget er både Kivleåi og Bygdaråi gyteelver. I tillegg er strekningen fra Hagadrag, ved utløpet av Seljordsvatn, til Herrefossen et langstrakt gyteområde (Heggenes).
 

Ansvar i hele vassdraget

Ved utbyggingen ble Sundsbarm kraftverk i en rekke skjønn gitt ansvar for tiltak både til lands og til vanns langs vassdraget fra øverste magasin og helt ned til Norsjø.

- Skagerak Kraft er godt kjent med det ansvaret som følger med regulering av vassdrag. Dette er kompliserte forhold, og forvaltning av fisk er intet unntak. Vi følger lojalt opp de konsesjoner, pålegg og tillatelser NVE gir. Det legges ned betydelige ressurser i å gjøre dette godt og samvittighetsfullt hos oss og hos våre kolleger landet rundt, avslutter Magne Wraa i Skagerak Kraft.