Staten får enorme inntekter gjennom CO2-avgifter på bruk av bensin, diesel og naturgass. Ved å øremerke noen av disse inntektene til et CO2-fond mener Barland at det vil bli mer fart på det grønne skiftet. Eksempler konsernsjefen og den nyvalgte styrelederen nevner er bygging av ladestasjoner og støtte til bedrifter som vil legge om store lastebilflåter fra fossilt drivstoff til biogass og hydrogen.

- Om vi bruker avgiftene fra det vi ikke vil ha til å stimulere det vi vil ha mer av, får vi en raskere vei til en klimavennlig utvikling, sier han.

Dette er en av flere saker han vil ha fokus på nå som han innehar vervet som styreleder i NHO Telemark. Barland har sittet flere år i styret, og i april rykket han opp til leder etter en innstilling fra valgkomiteen.

- Jeg er engasjert, sier han om en av styrkene sine.
 

Skattlegges høyt

Barland ser at mye av debatten foran høstens stortingsvalg dreier seg om pengebruken vår. Han ønsker fokus på hvordan man kan legge til rette for å skape inntekter til utgiftene samfunnet har. 

- Næringslivet er arbeidsplasser og inntektskilde for alle gode formål, sier han. 

Inntekter må skapes for å få finansiert vei, bane, helse og utdanning – ting som opptar folk. 

- Inntektene fra oljeindustrien har bedøvet oss. Vi må tilrettelegge for at næringsliv og industri vokser og tjener penger og betaler skatter, så vi har penger til å bruke på alle de viktige samfunnsoppgavene, sier Barland. I regjeringens perspektivmelding fra 2017 drøftes viktige utfordringer for norsk økonomi fram mot 2050. Allerede fra 2030 må statsbudsjettet reduseres med fem milliarder årlig.

- Det må vi innstille oss på. Da må politikerne være opptatt av hvordan inntektene til statsbudsjettet skal sikres og ikke bare hvordan de skal fordeles. 
 

Fornybart skattlegges for hardt

Som konsernsjef i Skagerak Energi og styreleder i NHO Telemark ønsker Barland å bidra til å finne andre og nye inntektskilder enn olja. Det er fortsatt vekstpotensial i vannkraft og annen fornybar energi i Norge.  Men da må ikke denne bransjen skattlegges slik at dette potensialet ikke blir utnyttet. Dagens utforming av grunnrenteskatten gjør at vannkraft skattlegges hardere enn oljebransjen.

- Det blir så høy skatt at det som er samfunnsøkonomisk gunstig, ikke blir bedriftsøkonomisk gunstig, sier han om en av utfordringene han daglig møter.
 

Må håndtere ulemper

ENGASJERT: Som nyvalgt leder i NHO Telemark har konsernsjef Knut Barland et sterkt engasjement for utvikling av næringslivet i regionen.  FOTO: BJØRN HARRY SCHØNHAUG
Skagerak er et stort konsern med mange ansatte og har nettvirksomhet, kraftproduksjon,  fjernvarmeanlegg og naturgass/biogassdistribusjon i store deler av sørlige Norge. NHO er opptatt av ny og grønn industri, og der er Skagerak med sin fornybare energiproduksjon viktig. I fylket er det industrien i Grenland som er lokomotivet med 1.500 direkte ansatte, og hver og en av dem genererer 5-6 andre viktige arbeidsplasser. 

- Det har en enorm betydning, sier Barland.

Men samtidig er det potensial for nye og spennende næringer i resten av fylket. Fensfeltet ved Ulefoss er et eksempel.

- Hvis det er slik at vi sitter på en gullgruve der, må vi være villige til å satse tungt på den type naturressurser, mener Barland.

Det er industri og næringsliv som skaper de fleste arbeidsplassene i Telemark, derfor er den videre utviklingen av for eksempel Fensfeltet så viktig. Barland påpeker at det i prosessen som kommer kan komme til å skje at man møter på utfordringer og ulemper knyttet til dette.

- Vi må lære oss å håndtere ulemper, og leve med det, sier han.
 

Gir arbeidsplasser

For NHO er også reiselivet og satsingen på turisme viktig og står høyt på agendaen.

- Det gir arbeidsplasser i distriktene. 

Han snakker seg varm om alle kvalitetene Telemark har som reiselivsdestinasjon hele veien fra fjord til fjell. Regionen vår har flyplass, store anløpshavner for fergetrafikk og jernbane.

- Vi ligger sentralt i forhold til de store befolkningsområdene i Norge, sier han.

For å få enda flere turister, samt større vekst innenfor næringslivet, er også vei noe NHO Telemark har et sterkt fokus på.

- Vi må faktisk få gjennomført nasjonal transportplan uten omkamper og tautrekkinger.

Han trekker frem ny E134 som svært viktig for øvre del av fylket. Hovedoppgaven hans som styreleder i NHO Telemark er å jobbe for rammebetingelsene som skal legge forholdene til rette for at næringslivet i fylket skal blomstre.
 

Én kommune

NHO i Telemark er en liten organisasjon med kun tre ansatte. Tallet er det samme for NHO Vestfold, og organisasjonen forbereder seg på omstilling som følge av  pågående regionreform.

- Det er et tema nå om dagen.

Utfordringen knyttet til lokalisering og hvordan de best mulig skal sikre nærheten til medlemmene, står på dagsorden.

- Vi ønsker å få mer effektive og større kommuner. Det er veldig tydelig her i Grenland, sier Barland, og forteller hva NHO mener om kommunesammenslåing.

Knut Barland er helt overbevist om at det hadde vært til det bedre for næringslivet med én vilje og én strategi i Grenland:

- Det ville gitt grobunn til å skape og tiltrekke seg flere arbeidsplasser, sier han