Brutto driftsinntekter i konsernet viser for første halvår 2018 en økning på 28 % i forhold til 2017. Økningen skyldes i hovedsak høyere inntekter for Skagerak Kraft som følge av økte kraftpriser og økt produksjon. Samtidig kan Skagerak Nett og Skagerak Varme også vise til bedret omsetning.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Skagerak-konsernet ble i første halvår 900 millioner kroner mot 872 millioner kroner i samme periode i 2017. Korrigert for urealiserte verdiendringer på
sikringskontrakter, viste underliggende EBITDA en økning fra 846 millioner kroner i fjor til 1 085 millioner kroner (+28 %).

Portrett av Knut Barland- Vi forventer et bedre resultat for 2018 enn i 2017 som følge av god drift, høyere kraftpriser og bedret inntjening. Gjennom de siste tre årene har Skagerak levert gode resultater. Dette gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst, sier konsernsjef Knut Barland.

Resultat etter skatt ble i første halvår 748 millioner kroner, mot 327 millioner kroner forrige år. I tillegg til økte kraftinntekter skyldes en betydelig del av resultatet nedsalg i Fjordkraft fra 48 % eierandel til cirka 30 % i forbindelse med børsnotering.

Investeringsnivået i konsernet er høyt, særlig på grunn av de pålagte investeringerene i avansert måle- og styringssystem (AMS) i nettvirksomheten. Totale investeringer i første halvår var 463 millioner kroner mot 345 millioner kroner i samme periode i fjor.

For hele landet kom det første halvår 66 prosent av normal nedbør. Tørt og varmt vær har svekket ressursbalansen ytterligere ved inngangen til høsten, men situasjonen anses ikke som kritisk for forsyningssikkerheten.