De to sjøkablene legges samtidig av praktiske hensyn, men er to ulike prosjekter som begge skal gi færre avbrudd i strømforsyningen. 

– Den ene sjøkabelen legges fra Glitre sitt nett til Tørkop, for å sikre forsyningen til gipsfabrikken. Der har det vært mange feil, og det er vi veldig lei oss for. Nå blir det bedring med ny reservekapasitet i sjøledningen, sier Ellen Strøm Juliussen, seksjonssjef for Utvikling og plan i Skagerak Nett. 

I lengre tid har gipsfabrikken hatt flere årlige avbrudd og variabel spenningskvalitet. Denne uka kobler Skagerak Nett opp sjøkabelen på 24 000 Volt mellom Norgips på Tørkop og Gorbu. Kabelen skal gi reserveforsyning av strøm og sikre spenningskvaliteten. 

En milepæl

Prosjektet har en prislapp på 14,9 millioner kroner, og gjennomføres i samarbeid med Glitre Energi AS. Norgips AS får ny forsyning via sjøkabel fra Gorbu nettstasjon (Glitre). Prosjektet gjennomføres i samarbeid og finansieres av partene i fellesskap. Ved Norgips skal det også settes inn en 10MVA mellomtrafo og et apparatanlegg. 

– Vanligvis tenker vi innenfor vårt eget område når vi skal ha reserver i nettet. Her ser vi strømnettet som helhet, og klarer å styrke det fra Glitre sin side. Dette samarbeidet er en liten milepæl i nettbransjen, og vi vil gjerne få til mer av slike prosjekter, sier Strøm Juliussen. 

Styrker Svelvik og Hurum

Den andre sjøkabelen knyttes til Svelvik transformatorstasjon hos Skagerak Nett og en nettstasjon fra Hurum Nett. 

– Det er i dag ensidig forsyning til Svelvik, og ved feil på hovedledningen får det konsekvenser for mange. Også her blir sjøledningen en reserve, som vil styrke forsyningssikkerheten for innbyggerne i Svelvik, sier utvikling- og plansjefen. 

– Samtidig er det et tilsvarende behov for reserver på Hurumlandet, slik at dette tiltaket løser behov på begge sider av fjorden.

Investeringen på 12,6 millioner kroner i strømnettet kommer alle de 4000 innbyggerne i Svelvik til gode, i form av en mer stabil strømforsyning når strømnettet styrkes. 

– Dette prosjektet gjennomføres av Skagerak Nett og finansieres av partene i fellesskap, forteller prosjekteier Aase May Høgås i Skagerak Nett. 

Legges i beskyttelsesrør

Fra Svelvik transformatorstasjon er det lagt rundt 700 meter landkabel ut til strandkanten i Batteriveien, hvor landkabel og sjøkabel skjøtes. Sjøkabelen er lagt over Vollebukta til landtak og skjøting med landkabel som går til en nettstasjon på Hurum, forteller Høgås. 

Det er forurensede masser i havbunnen på stedet, og for å unngå graving i størst mulig grad blir strømkabelen lagt i et beskyttelsesrør. Fylkesmannen i Viken har satt strenge miljøkrav til prosjektet. 

– På Hurum-siden er det så grunt at kabelen må graves ned. De oppgravde massene er forurensede og må leveres til godkjent deponi, sier Høgås i Skagerak Nett. 

Alle tiltak blir dokumentert i en rapport som sendes Fylkesmannen i Viken.