Bare én av fem ansatte i kraftbransjen er kvinner, og kvinneandelen har nærmest stått stille i en årrekke. En fersk rapport Energi Norge har utarbeidet på oppdrag fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinneandelen i bransjen bare har økt med ett prosentpoeng de siste 16 årene.

I 2019 var én av fem ansatte (21 prosent) i kraftbransjen kvinner. I Skagerak Energi er tallet 26 prosent, her er hver fjerde ansatt kvinne. 

Den lave andelen kvinnelige ansatte har den siste tiden fått bred omtale i bransjenettstedet EnerWe.

Øker i Skagerak

Andelen kvinner er fortsatt lav i Skagerak Energi og datterselskapene, men i motsetning til øvrig bransje står ikke Skagerak på stedet hvil. De siste årene har kvinneandelen økt jevnt og trutt fra 21,9 prosent i 2010 til 26,1 prosent i 2019. 

– Vi har ambisjoner om å være regionens mest attraktive arbeidsplass, og søker dermed den beste tilgjengelige kompetansen til enhver tid, sier Barbro Malmgren, konserndirektør for organisasjon i Skagerak Energi.

– Samtidig må vi forsikre oss om at vi ikke har ubevisste holdninger som begrenser oss i så måte. 

Hun forteller at Skagerak-konsernet i praksis, og under ellers like vilkår, velger å ansette kvinner på grunn av den store underbalansen i bransjen. En stor regional bedrift som Skagerak-konsernet er med sine 670 ansatte, bør speile samfunnet mest mulig, sier Malmgren. 

– Når vi ansetter søker vi først og fremst riktig kompetanse og gode holdninger for å nå målene våre samtidig som vi opprettholder en god bedriftskultur. Konsekvensen av dette har vært at vi har klart å få inn flere kvinner. Når det er sagt skulle jeg personlig ønske meg flere kvinner som går tydelig ut på banen og viser interesse for nøkkelroller, sier Malmgren. 

Hun påpeker at unge nyutdannede som søker seg til kraftbransjen utgjør en mer variert søkermasse enn tidligere. Skagerak Energi har ikke tradisjon til å oppfordre kvinner eller personer med ulike etnisiteter å søke. 

–  Vi støtter utsagnet «Dropp å snakke om det – bare gjør det». Vi er bevisste på at vi ønsker en riktig balanse, forutsatt riktig kompetanse. Vi jobber i det stille med å påse at det ikke ligger noen holdninger i organisasjonen som hindrer kvinner i å komme opp og frem, forteller Malmgren. 

Hvor er kvinnene i kraftbransjen? 

Ifølge den landsomfattende undersøkelsen er kvinneandelen høyest innen økonomiske fag, HR og administrasjon, der én av tre er kvinner. Rapporten viser at det er flest kvinner i områder med høyere utdanningsnivå: Blant sivilingeniørene i kraftnæringen er 19 prosent kvinner, andelen er 11 prosent blant ingeniørene, mens blant energimontører er det bare tre prosent kvinner. 

–    Når det gjelder de tekniske utdanningene, ser vi at til jo høyere utdanning man ser på, jo flere kvinner er det. Det er gledelig at vi klarer å tiltrekke oss disse kvinnene, sier kompetanse- og FoU-rådgiver i Energi Norge, Brynhild Totland til enerWE.

Hun ønsker flere kvinner inn i en bred kraftbransje.

–    Vi ønsker også flere kvinner med fagutdanning. Blant energimontørene er det bare tre prosent kvinner, dette gjør at fordelingen for hvor vi finner kvinnene i bransjen, er i stor grad innen høyere utdanning, sier hun til EnerWe. 

– Trenger et løft

Olje- og energiminister Tina Bru samlet denne uka kvinner i kraft- og oljebransjen til arbeidslunsj for å diskutere utfordringer rundt kvinneandelen. Til EnerWe sier hun at kvinnelige forbilder kommer i flere former enn som toppledere

– Jeg håper at vi kommer til å fortsette å se en positiv utvikling blant de som har høyere utdanning som ingeniører, men også at flere kvinner velger utradisjonelt innen fagutdanning. Der trenger vi åpenbart et løft, sier Tina Bru til EnerWE.