Saken er hentet fra Skagerak Energis årsrapport for 2019. 

Store politiske mål og ambisjoner, samt en rivende teknologisk utvikling både på kunde- og nettsiden, er viktige drivere til lavutslippsamfunnet. Strøm får en stadig mer sentral rolle.

– Vi er på vei til å bli fullelektriske, og det er nettet som knytter oss sammen, sier sivilingeniør Eivind Gramme. Han har ansvar for rammevilkår i Skagerak Nett og er sterkt involvert i forsknings- og utviklingsarbeidet.

Samfunnskritisk

Elbilsalget øker i Vestfold og Telemark, og Sandefjord er havn for Color Hybrid, verdens største plug-in hybridskip. Stadig flere smarte og mer energieffektive bygg etableres, og lokal produksjon basert på sol brer om seg. Alt har betydning for, og stiller nye krav til, den samfunnskritiske infrastrukturen som strømnettet er. 

– Vi arbeider mot et mer aktivt nett der vi utnytter mangfoldet av nye løsninger, som fleksibilitet fra kunder og energilager, for å kunne dekke behovene til morgendagens lavutslippssamfunn. Det er viktige å finne kostnadseffektive tilnærminger som gir en god leveringskvalitet. Endringer og nye behov må sees i en sammenheng, sier Gramme. 

Prisvinner

Skagerak Nett arbeider med forskning og utvikling for å finne gode løsninger for kraftnettet og samfunnet. Forskningen skjer gjennom egne prosjekter og fellesprosjekter støttet av blant annet Norges forskningsråd. Eivind Gramme og Skagerak Nett er aktiv i Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI). Dette er et av flere forskningssentre for miljøvennlig energi med støtte av forskningsrådet. I 2019 fikk Gramme og Skagerak Nett tre priser for sitt arbeid, blant dem CINELDI-prisen for viktige bidrag. 

Powels Innovasjonspris for å ha tatt i bruk nye digitale verktøy for sine montører. Verktøyene skal effektivisere arbeidsprosessene med 30 prosent, gjennom automatisering, mobilitet og en offensiv tankegang. 

Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)» sammen med Sintef, Hafslund, Eidsiva, Lyse og Istad. Her brukes ny teknologi for å redusere avbruddsvarighet, antall delavbrudd under feillokalisering samt avbruddskostnader. 

CINDELDI-prisen for omfattende bidrag som aktiv brukerpartner i forskningssamarbeidet CINELDI. Både som deltager i flere av ekspertgruppene og som initiativtager og deltager i flere pilotprosjekter. Prisen ble delt mellom Skagerak Nett og Skagerak-medarbeider Eivind Gramme. 

– I CINELDI arbeides det med fremtidens kraftsystem. Systeminnovasjon er sentralt fordi morgendagens løsninger kan kreve av flere samtidige endringer. Vi har en sentral rolle og er en kreativ bidragsyter, sier Gramme. 

Forskningsprosjekt

I tillegg til CINELDI er Skagerak Nett i gang med flere spennende prosjekter. Ett av dem er Skagerak Energilab, et pilotanlegg for lokal produksjon av solenergi og lagring av elektrisk energi, der det testes ut flere typer ny teknologi. 

Skagerak Nett jobber også med løsninger for selvreparerende nett etter avbrudd i strømnettet.  
Et tredje prosjekt, støttet av Enova, tester ut forbrukerfleksibilitet som en ressurs for utnyttelse av strømnettet. 

Kortest mulig vei

Konserndirektør Øivind Askvik berømmer arbeidet med nyvinninger i Skagerak Nett. 

– Arbeidet vi gjør, og fokuset vi har på innovasjon, gir resultater. Vi har mange gode krefter på laget, som jobber for å løfte oss fra det tradisjonelle og over i det innovative. Det grønne og digitale skiftet krever at vi endrer oss, og prisene vi har vunnet peker på at vi går i riktig retning, sier konserndirektøren. 

Nettopp et tett samarbeid mellom forskere og brukere, gjerne gjennom felles arbeid med pilotprosjekter og casestudier, gjør veien kort fra forskning til reell nytte. 

– Derfor er den fremtidsrelevante og tverrfaglige forskningen viktig for oss som nettselskap, sier Gramme.