30. mars i år tok Jens Bjørn Staff (52) over som konsernsjef i Skagerak Energi. Han har de siste årene vært konserndirektør i Orkla ASA. Han er gift, har fire barn og bor i Larvik. Jens Bjørn erstatter Knut Barland (62), som takker av etter å ha ledet Skagerak Energi siden august 2008.

Du kommer tilbake til en bransje du kjenner godt etter å ha vært finansdirektør hos Statkraft, Skagerak Energis største eier. Hva blir de største utfordringene for Skagerak Energi?

Jens Bjørn: Norge er i en unik situasjon med en stor fornybar kraftproduksjon, og det aller meste er regulerbar vannkraft. Slik er situasjonen også for vårt selskap. Ingen vet helt hvordan Norge og resten Europa skal klare å nå de ambisiøse målene om null klimagassutslipp i 2050, som EU-kommisjonen la frem i desember. Det som er helt sikkert er at det kreves en stor omstilling i store deler av samfunnet, og at kraftbransjen er en av nøklene til å lykkes med å realisere målet. For vårt selskap blir oppgaven å tilpasse seg en situasjon med en voksende andel uregulerbar kraft, etterhvert som kull, gass og kjernekraft erstattes av vind- og solenergi, og å utnytte de mulighetene og utfordringene som endringen medfører. I dag utgjør sol- og vindkraftproduksjonen under 20 prosent av samlet kraftproduksjon i Europa. Hvis den økes som planlagt, vil markedet i løpet av få år fullstendig endre karakter.

“Ingen vet helt hvordan Europa skal klare å nå de ambisiøse målene om null klimagassutslipp i 2050 [...] Men vi vet at kraftbransjen er en av nøklene til å lykkes.” Jens Bjørn Staff, påtroppende konsernsjef.

Jens Bjørn: Endringene i kraftmarkedet treffer ikke bare produsentsiden. Skagerak Nett er midt i en krevende omstilling, der nøkkelordene er elektrifisering og digitalisering. Økt bruk av strøm til nye områder, ikke minst innenfor transportsektoren, gjør at våre kunder stiller nye krav til oss. Vi skal levere rett mengde strøm til rett tid, men vi må gjøre det på en smart måte, slik at kvaliteten holdes høy og kostnadene lave, samtidig som vi skal gi samfunnet og kundene en opplevd merverdi. Nettbransjen er også inne i en tid med strukturendringer. Her må vi følge våkent med og tilpasse og posisjonere oss for fremtiden.

Du går av med tidenes beste årsresultat? En hyggelig avslutning?

Knut: Ja, klart det, selv om litt skyldes tilfeldigheter. Vi valgte å selge oss ytterligere ned i Fjordkraft og tjener godt på det, det samme gjelder den verdiøkningen det har vært på de gjenværende Fjordkraft-aksjene. Dette er engangseffekter, men de kommer som følge av den satsingen vi har gjort i selskapet. Vel så viktig er det at også driften i alle våre heleide virksomheter går veldig godt. Knut: Det jeg er mest fornøyd med, er hvordan vi har klart å styrke HMS-arbeidet. Jeg kom fra olje- og gassektoren, og var vant til en høy standard. Alle jeg møtte i Skagerak Energi fortalte meg at HMS og jobbsikkerhet var veldig høyt prioritert, men jeg kunne ikke se at det samsvarte med realitetene. Det syntes jeg var merkelig i en bransje med så mange farlige operasjoner i høyden og risiko for alvorlige strømskader. NÅ er det en realitet. Selv om vi i 2019 dessverre opplevde en økning i antall skader, jobber alle avdelinger bevisst og planmessig med å redusere skadepotensialet.

“Det jeg er mest fornøyd med, er hvordan vi har klart å styrke HMS-arbeidet” Knut Barland, avtroppende konsernsjef.

Markedet for kraft har endret seg mye, og prisene har svingt dramatisk de siste 12 årene?

Knut: Jeg kom inn på gode priser og opplevde at de steg enda mer. Det skapte en forestilling om at her var det bare å hente ut penger. Da prisnivået falt i perioden 2011-2015 startet vi med et svakt utgangspunkt. Mye gjeld og høye kostnader. Dette klarte vi å snu gjennom god deltagelse og lojalt arbeid fra hele arbeidsstokken. Kostnadsbesparelser ble vedtatt og gjennomført i alle avdelinger. Eierne vedtok på sin side en moderat utbyttepolitikk, som har styrket egenkapitalen betydelig. Innsatsen fra ansatte og eierne har, sammen med bedre kraftpriser, gjort at vi nå er langt bedre rustet og klar for å delta i nye aktiviteter.

Dere har begge tro på vekst innenfor nye områder?

Knut: Ja, og vi har våre eiere i ryggen. Samfunnet må løse den økende elektrifiseringen på en smart måte, og her forbereder vi oss på å ta vår del. Vi skal utvikle løsninger som skaper verdier for Skagerak og som bidrar til at innbyggere og næringsliv i vår region er rustet til en digitalisert og elektrifisert tid.

Jens Bjørn: Styret har gjort et spennende strategivalg, og det er min oppgave, sammen med hele organisasjonen, å gjennomføre den. Det utvikles nye behov og muligheter i møtet mellom forbrukerne, næringsliv, samfunnet og de tradisjonelle kraft- og nettselskapene. Målet er at vi skal finne vår rolle og ta en del av dette markedet i endring, samtidig som det er svært viktig å ivareta og ikke minst videreutvikle dagens kjerneområder i Skagerak.

I strategien står det at selskapet har ambisjon om å bli klimanøytral.

Jens Bjørn: Det er en del av det å være et bærekraftig selskap: Vi leverer ren strøm og ren varme, og vi eier halvparten av et selskap som selger biogass produsert av lokalt avfall. Vi tjener penger på å selge opprinnelsesgarantier, fordi vår vannkraft er uten CO2-utslipp. Skagerak Energi bør som selskap «bære den grønneste drakta av alle», og da må vi også huske på vårt
eget klimagassutslipp.

Hva har du gjort for å forberede deg på å ta over som konsernsjef?

Jens Bjørn: De viktigste forberedelsene har jeg gjort i de jobbene jeg har hatt frem til i dag. Nøkkelen til å lykkes ligger i motivasjonen, innsatsen og kompetansen til de 635 andre ansatte i Skagerak Energi. Å utvikle denne kompetansen, sørge for et godt arbeidsmiljø, en god «lagånd», og opprettholde fokus på HMS blir viktig for å nå de forretningsmessige målene. Sammen skal vi sikre lønnsomhet og vekst, og være en motor for utviklingen i vår region. Vi skal sette spor etter oss, slik andre har gjort før oss.