- 2019 var et godt år for Skagerak Energi. Den underliggende driften i konsernet er god og gir oss et godt fundament for videre vekst og utvikling, sier konsernsjef Knut Barland.

Skagerak Energi fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 2 058 millioner kroner i 2019. Korrigert for verdiendring av sikringskontrakter og planendring av pensjon er dette en bedring på cirka 2 prosent fra året før.

I løpet av våren overlater Barland roret til Jens Bjørn Staff som blir ny konsernsjef i Skagerak. Han overleverer et veldrevet selskap som er rigget for fremtiden. Barland trekker også frem hvor viktig selskapet er for den lokale verdiskapingen.

Omkring en tredjedel av inntektene legges igjen i den lokale økonomien gjennom kjøp av varer og tjenester, lønn til ansatte, skatt til vertskommuner og utbytte til lokale eiere.

I 2019 reduserte Skagerak Energi sin aksjeportefølje i Fjordkraft fra 29,7 prosent til 14,9 prosent. Det gir en betydelig engangseffekt på resultatet etter skatt. 

- Det er to årsaker til denne effekten. Salget gir en gevinst på 462 millioner kroner, men i tillegg påvirker endret verdsetting av de resterende aksjene resultatet med 831 millioner kroner.

Brutto driftsinntekter fra egen kraftproduksjon (Skagerak Kraft AS) ble redusert med 6 prosent til 2 014 millioner kroner (2 153 millioner kroner) som følge av nedgang i kraftproduksjonen fra 5,8 til 4,9 TWh og lavere kraftpriser. Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge i 2019 ble 38,6 øre/kWh mot 41,5 øre/kWh i 2018.

Skagerak Nett fortsatte med et høyt investeringsnivå i 2019 og passerte 200 000 kunder. I september kjøpte Skagerak Energi Hjartdal Elverk hvor nettvirksomheten ble skilt ut og fusjonert med Skagerak Nett. 

Skagerak Varme fortsetter den gode utviklingen og økte salget av fjernvarme til 151 GWh (141 GWh). Selskapet bedrer resultatet ytterligere i 2019 og ligger godt an til å nå målet om positivt resultat etter skatt i 2020.

De samlede investeringene i 2019 var på 953 millioner kroner, hvorav nettvirksomheten sto for 673 millioner kroner (tilsvarende 71% av de samlede investeringene). Alle investeringer er egenfinansiert. 

Datterselskapene: 

  • Skagerak Kraft: Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 1 469 millioner kroner (1 599 millioner kroner), en reduksjon på 8 prosent.
  • Skagerak Nett: Driftsresultat før avskrivinger ble 679 millioner kroner (456 millioner kroner), en økning på 11 prosent. 
  • Skagerak Varme: Driftsresultat før avskrivinger ble 42 millioner kroner (28 millioner kroner), en økning på 50 prosent fra 2018.

________________________________________
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Knut Barland    Tlf: 911 13 048
Kommunikasjonsdirektør Kristian Norheim    Tlf: 997 24 170