Arbeidene ved dammen på Hoppstedvatnet planlegges igangsatt når snøen forsvinner på Blefjell, trolig i løpet av mai 2021. Prosjektleder og vassdragsteknisk ansvarlig i Skagerak Kraft, Richard Volhovd, forteller om en relativt sett liten jobb på en stor konstruksjon.

- Det skal støpes betongklosser i bunn av pilarene som forankres til fjellfundamentet med gyste stag. I tillegg vil det bli noen mindre betongarbeider på sidedammen.

En av mange dammer som forsterkes

Dammen skal forsterkes etter at regelverket for damsikkerhet ble strengere for drøyt ti år siden. Skagerak Kraft har forsterket en rekke dammer i løpet av disse årene, blant annet Sønstevatndammen på Imingfjell og dammene ved Fiskeløysen på Blefjell.

- Anleggsperioden blir fra mai til september og arbeidene vil medføre normal anleggsstøy i anleggsperioden, sier Volhovd. 

Han forteller at borearbeidene i hovedsak vil foregå på yttersiden og nedsiden av dammen. Dermed vil hytte- og friluftsområdene lenger inn på Blefjell i stor grad skjermes mot støyen.

Tilnærmet normal vannstand 

Arbeidene kan i noen grad påvirke vannstanden. Det er likevel de sesongmessige variasjonene som er størst slik at vannstanden vil fremstå som relativt normal for allmennheten.

- Det vil bli noe anleggstrafikk i forbindelse med arbeidene. Av hensyn til sikkerheten planlegger vi derfor hastighetsbegrensning på hovedveien opp mot Fagerfjellområdet i anleggsperioden, sier Volhovd.

Koster åtte millioner

Hoppestadvatnet er inntaksmagasin for Vrenga kraftverk og betongplate-dammen ble etablert i perioden 1958-1960. Dammen er godt vedlikeholdt og like sikker i dag som da den ble bygd. Det er endringer i Damforskriften som gjør at Skagerak Kraft bruker åtte millioner kroner på å forsterke den.

Les om arbeidene ved Hoppestadvatnet på skagerakkraft.no/hoppestadvatnet.

Betongdam fra luftside