Olje- og energidepartementet (OED) har fulgt Norges vassdrags- og energidirektorats anbefaling for nye konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget i Valdres. Fredag 22. januar ble de nye vilkårene stadfestet av Kongen i statsråd.

- Vi konstaterer at vedtaket i all hovedsak er i tråd med NVEs innstilling og at vedtaket er et resultat av avveiing av mange hensyn, sier administrerende direktør for Skagerak Kraft, Geir Kulås.

Områder med sterke friluftsinteresser

Hovedformålet med de nye vilkårene er å bedre forholdene for miljø, landskap og friluftsliv. Den omfatter de fem magasinene er Helin, Flyvatn, Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen/Bløytjern. I tillegg omfattes de fem elvestrekningene Buaråni, Flya, Nøra, Tisleia og Åbjøra. Anleggene ligger i Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal kommuner, områder med sterke friluftsinteresser.

I de nye vilkårene fastsettes det minstevannføring i elvene Buaråni, Flya og Tisleia. Det foreslås ingen magasinrestriksjoner sammenlignet med dagens praksis. I likhet med NVE mener departementet at de vesentligste forhold i de opprinnelige konsesjonene ivaretas ved innføring av dagens standardvilkår.

Miljøforbedringer med minstevannføring

- De foreslåtte minstevassføringsslippene vil gi miljøforbedringer på de aktuelle elvestrekningene og bidra til at miljømålene i Forskrift om rammer for vannforvaltningen nås, sier Kulås.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) åpnet i 2011 vilkårsrevisjon av Åbjøravassdraget. Etter en omfattende høringsprosess med befaring av vassdraget i 2016 sendte NVE sin tilrådning over til OED i desember 2018. 

- Dette har vært en lang og grundig prosess og vi er fornøyd med at det er innført moderniserte konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget, avslutter Kulås.

Formelt er det Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) som fikk meddelt de nye konsesjonsvilkårene for Åbjøravassdraget ved en Kongelig resolusjon i forbindelse med Kongen i statsråd den 22. januar. De nye og reviderte vilkårene vil være gjeldende i minimum 30 år.