Utdrag fra Skagerak Energis årsrapport.
Karbonklokken til MCC (Mercator Research Institute on Clobal Commons and Climate Change), basert på IPPCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) data og forskning, tikker fort mot 1,5 grads temperaturøkning, og vi har dårlig tid.

Den halve graden mellom 1,5 og 2, utgjør mest sannsynlig en vesentlig forskjell på klima- og økosystemene. Samtidig med å redusere utslippet av klimagasser må vi redusere vårt økologiske avtrykk, slik at vi også i framtiden har en natur å glede oss over, der alle viktige kretsløp med små og store organismer kan fortsette å vedlikeholde denne unike planeten.

Skagerak Energi har en viktig rolle i arbeidet med å sikre at neste generasjon får de samme muligheter som oss.

På lag med en grønn framtid

Vi skal fortsette å produsere klimavennlig energi på en skånsom måte; vi skal sørge for at Vestfold og Telemark har en sikker og fleksibel forsyning av strøm; og vi skal videreutvikle oss innenfor en rekke områder som vil bidra til at vår region kan nå sine klima- og miljømål.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt å kutte klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030 og deretter bli helt utslippsfri. Industrien i Grenland har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Industriens mål er å bli klimapositiv i 2040. Målene innebærer elektrifisering og avkarbonisering av prosessindustrien, og en antatt fordobling av dagens strømforbruk. 

Det er ikke bare prosessindustrien i vårt område som skal elektrifiseres og avkarboniseres. Alt som krever energi skal enten elektrifiseres eller legge om til karbonnøytrale energibærere som grønt hydrogen, grønn ammoniakk eller biodrivstoff. Teknologiene som utvikles av bedriftene i Grenland kan være et viktig bidrag til løsningene verden er på jakt etter; teknologi som gjør det mulig å nå målet om en bærekraftig framtid. 

Et viktig bidrag fra oss er å sørge for at Vestfold og Telemark har et tilstrekkelig fleksibelt og sterkt nett, og at energisystemene styres effektivt og godt. 

Industri- og tungtransportløsninger

Skagerak ønsker å utvikle virksomheten langs to akser. Både innen nye strategiske områder som skal utvikle konsernet for framtiden og bidra til det grønne skiftet - og innen eksisterende aktiviteter for å styrke den kjernevirksomheten vi allerede har.

Skagerak har i flere år satset innenfor transportløsninger ved salg av biogass til blant annet busstransport, via Air Liquide Skagerak. Nå er vi også i gang med å se på ladeinfrastruktur til elektriske busser som et alternativ i til biogass i bynære områder. Hvilken energibærer eller -form som brukes er likevel ikke det viktigste, så lenge den er fossilfri og bærekraftig.

Den omstillingen som nå pågår i samfunnet, kommer stadig nærmere kjernen av Skageraks virksomhet og kompetanse. Det er ikke så mange årene siden man måtte være veldig visjonær, og kanskje litt idealistisk, for å jobbe med fornybare transportløsninger. I dag foregår denne omstillingen i høyt tempo. Den samme utviklingen ser vi innenfor industrien. Skagerak ønsker å være med på å legge til rette for konvertering av eksisterende industri til fornybare løsninger. Vi ønsker også å være en aktiv tilrettelegger for ny industri. Dersom vi er med helt fra designfasen når nye industriprosjekter planlegges, kan vi både være en tilrettelegger og en sentral bidragsyter for ny næringsutvikling i Vestfold og Telemark.

Skageraks viktigste bidrag på disse områdene er industriell- og kraftmarkedskompetanse og -innsikt, finansiell styrke, og regionale fordeler gjennom blant annet etablerte relasjoner til industrien i området.

Muligheter gjennom samarbeid

Skagerak Energi skal utvikle nye forretningsprosjekter ved å utnytte våre konkurransefortrinn, vi må finne våre posisjoner og nisjer - vår plass i de verdikjedene som er i ferd med å oppstå i kjølvannet av alle markedsendringene. 

Teknologi og forretningsmuligheter utvikler seg så fort på så mange områder, at det er umulig å sitte på Floodeløkka og klekke ut alle ideer selv. 

Vi må finne samarbeidspartnere og tenke fleksibelt med hensyn til hvordan vi skal utvikle vår virksomhet for framtidig verdiskaping. Det viktigste er å skape posisjoner og verdier som styrker konsernet vårt, og å få ting gjort, ikke at vi eier alt 100 prosent selv.

For å legge et best mulig grunnlag for innovasjon legger vi også stor vekt på et økt samarbeid på tvers i konsernet, slik at vi kan hente ut kompetanse og ideer uansett hvor våre ansatte er plassert.

Unntaksåret 2020

2020 ble et økonomisk vanskelig år for norske kraftprodusenter, og vi er ikke noe unntak. Store snømengder i fjellet, mye nedbør og uvanlig varmt vær gjorde at vi fikk de laveste kraftprisene i dette århundret. Kraftprisen i vårt område ble 9,8 øre/ kWh, ned 75 prosent fra 2019. Selv om vi produserte mer enn i et normalår var det ikke til å unngå at prisfallet fikk store utslag på vårt resultat. På den positive siden har Lede, som er det nye navnet på vårt nettselskap, levert godt og solid. 

Konsernet fikk et resultat etter skatt på 534 millioner kroner, en nedgang på 75 prosent. Vi opprettholdt alle våre strategisk viktige prosjekter i 2020 til tross for kraftprisfallet, og har investert for framtiden.

I 2020 investerte konsernet for 1014 millioner kroner (953 millioner kroner). Hovedtyngden av investeringene har vært i Lede (69 prosent) og Skagerak Kraft (27 prosent).

Les også: Stiller krav til bærekraft og miljø før milliardhandel

Konsernet opprettholdt god drift i alle virksomheter i 2020 til tross for krevende arbeidsforhold under pandemien. Våre ansatte har løst de løpende oppgavene på en forbilledlig måte og organisasjonen har tatt et stort steg framover med hensyn til digitale arbeidsformer. Pandemien har også utfordret vår måte å drive ledelse på og vi vil ta med mye læring fra dette inn i en normalisert situasjon. For driftsåret 2020 hadde vi én personskade mot seks i 2019.

Politikk, opinion og kapitalmarkeder 

I pandemiåret 2020 ble oppmerksomheten om bærekraft større enn noen gang. Aldri har det vært flere konkrete og forpliktende politiske planer med tilhørende økonomiske incentiver; aldri har støtten i befolkningene vært større og aldri har det vært større interesse fra kapitalmarkedene i å investere i bærekraftige løsninger.

Store penger fra kapitalmarkedene frigjør en fantastisk dynamikk, der små klynger og gründere får realisert innovative prosjekter og der store selskaper kan løfte milliardprosjekter.

Et godt samarbeid mellom politikk, næringsliv og kapitalmarkedene er viktig får å få til et raskt og effektivt grønt skifte. Vi har dårlig tid. Å være på lag med en grønn framtid betyr at vi både skal redusere klimagassutslippene, ta vare på naturen og våre medmennesker.

Jens Bjørn Staff
Konsernsjef