Coop Norge Eiendom, Coop Sørøst og en rekke samarbeidspartnere er nå i gang med etableringen av en ny Extra-butikk som forhåpentlig kan bli standard for butikker i Coop. Prosjektet, Retailflex, innebærer eksperimentell uttesting av et innovativt energisystem som kan utnytte potensialet for energifleksibilitet i dagligvarebutikker. Det vil si at all fleksibilitet i butikkens energiproduksjon og -forbruk skal utnyttes for å optimalisere energi- og effektbruk til det beste for butikken (bak måler) og det overliggende nettet (foran måler). 

- Dette er svært spennende og vil kunne være et viktig bidrag til redusert klimabelastning fra energibruk i butikker og framtidens energisystem som vil kreve mer fleksibilitet og effekt på grunn innslag av mer uregulerbar kraft (sol og vind) og elektrifisering av bl.a. transport, sier Adm. dir. Helge Chr. Haugen i Coop Norge Eiendom AS, og fortsetter: - Hvis dette blir vellykket, er spredningspotensialet stort.

mennesker byggeplass

Enova: Svært interessant!

Det statlige foretaket Enova støtter prosjektet og ser det som så viktig at samme tematikk nå er prioritert i en Pilot-E utlysning sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

- Dette er et fremtidsrettet prosjekt som tar tak i utfordringer knyttet til effekt, lokal energiproduksjon og forsyningssikkerhet, sier seniorrådgiver Monica Berner i Enova. 

- Denne typen prosjekter er avhengig av samarbeid mellom flere parter. Vi tror at tiltakene vil føre til reduserte kostnader og økte inntekter for aktørene samtidig som det kan frigi effekt til andre formål. Løsningen som testes ut, kan få stor betydning nasjonalt og være en inspirasjon for næringslivet generelt og dagligvarebransjen spesielt, sier Berner.

Fleksibilitet og optimalisering

Prosjektet baseres på at beste tilgjengelige teknologi settes sammen til et effektoptimalt energisystem som er klargjort for å utnytte og levere fleksibilitet, og det er samspillet mellom teknologier og styring som gjør at elektrisk effekt blir redusert, flyttet, produsert og lagret.

I praksis betyr dette at butikken får solcelleanlegg på taket, batteri og el-bil lading tilknyttet sitt elektriske nett. I tillegg er de tekniske anleggene for varme, kjøling og ventilasjon integrert i et system for optimal energibruk og styrt via et toppsystem der også sol, batteri og lading er integrert. Dette gjør det mulig å overvåke og styre av energi- og effektbruken. Det har stor betydning, både for energikostnadene, men også for belastningen på nettet. 

Ohmia Retail, et datterselskap av TrønderEnergi, har sammen med Skagerak Energi ansvar for denne delen av prosjektet.

- Vi prosjekterer, drifter og optimaliserer infrastrukturen for kjøl, frys, ventilasjon og varme i butikker over hele landet, men dette er første gang vi skal utvikle og teste denne formen for fleksibilitet i fullskala. Lykkes vi, kan dette bli en modell for fremtidens energisystem som gir en positiv effekt for både butikken og omgivelsene rundt, i form av optimal utnyttelse av lokale energiressurser og redusert belastning på strømnettet, sier Morten Stensli, daglig leder i Ohmia Retail. 

- Vi vil også benytte kunstig intelligens (AI) for å optimalisere energiflyten i butikken, avslutter Stensli.  

Geir Kildal, leder for markedsutvikling i Skagerak Energi påpeker at grønn omstilling skaper gjennomgående endringer i energisystemet med elektrifisering og distribuert produksjon. 

- Svingningene blir større og raskere samtidig som transaksjonene blir flere og mindre. Elektrifiseringen hindres dersom sluttkunden, nettet og markedet ikke spiller på lag. Sammen med Coop løser vi dette med kostnadseffektiv markedsadgang og integrasjon mellom sluttbrukere, markedet og infrastruktur. Tjenesten vi utvikler vil gjøre fleksibilitet tilgjengelig for systemdriften i nettselskapene og samtidig skape verdier for markedsaktørene og sluttbrukerne, sier Kildal. 

bygninger

Redusert belastning på strømnettet

Strømnettet der butikken ligger i Porsgrunn har utfordringer knyttet til høy belastning og begrenset overføringskapasitet. Lede, som eier og drifter nettet, har tatt i bruk digitaliseringen av nettet og har alle forutsetninger som skal til for å drifte smart infrastruktur. Sammen med Skagerak Energi ser de fram til å få testet og verifisert potensialet for å styrke lokal forsyningssikkerhet for energi i et sårbart område med begrenset overføringskapasitet. I tillegg vil Skagerak Energi forvalte butikkens fleksible forbruk mot ulike markeder for fleksibilitet der både Statnett og Lede er potensielle kjøpere, og der man også forsøker å utnytte variasjoner i energiprisen i løpet av et døgn. 

Volue og NTNU vil sammen med Lede og Skagerak Energi utvikle nye systemløsninger som kreves for å operere i disse ulike markedene, og har fått støtte til dette gjennom Forskningsrådets og Enovas Pilot-E program for 2021.

Miljøvennlig bygg

Bygget skal oppføres i massivtre og andre lavutslipps byggematerialer med Skanska som entreprenør.

- Dette kommer til å bli en flott Extra-butikk som både kundene våre, som eier oss og de ansatte vil kunne være stolte av, sier Anne Berg Behring, adm.dir. i Coop Sørøst. 

- Det er usedvanlig spennende å få mulighet til å være med på et pilotprosjekt som kan ha stor effekt for dagligvarebransjens bidrag til det grønne skiftet og den nødvendige forsyningssikkerheten for elektrifisering av samfunnet, avslutter Anne Berg Behring.