Etter de laveste kraftprisene på 20 år i 2020, ble prisene i 2021 de høyeste noensinne. Med en gjennomsnittlig kraftpris for året på 76,2 øre/kWh ble det ny rekord. Det gjenspeiler seg også i Skagerak-konsernets netto driftsinntekter som endte på 6,1 milliarder kroner, mot 2,0 milliarder kroner året før.

- Med sin høye vannkraftandel er det norske kraftsystemet utsatt i år med lite nedbør. I 2021 kom det mindre vann enn normalt i Sør-Norge, men de unormalt høye prisene er særlig et resultat av en global etterspørselskrise etter gass utover høsten kombinert med høye CO2-priser, sier konsernsjef i Skagerak Energi, Jens Bjørn Staff.

Årsresultatet etter skatt ble 1886 millioner kroner. Det var betydelig opp fra 2020, hvor resultatet endte på 534 millioner kroner innregnet gevinst ved salg av Fjordkraft-aksjer som utgjorde 289 millioner kroner.

Det gode resultatet gjør at eierne vil få et vesentlig høyere utbytte enn i 2021. Konsernstyret vil foreslå for generalforsamlingen at 50 prosent av utbyttegrunnlaget skal betales til eierne. Det blir 934 millioner kroner, over ti ganger så mye som de 80 millionene som ble utbetalt i 2021.

Skattekostnaden økte fra 78 millioner kroner i 2020 til 2382 millioner kroner i 2021. I tillegg kommer lokal eiendomsskatt til kommuner hvor Skagerak-konsernet har anlegg.

Store investeringer i kjerne og grønn infrastruktur

Investeringene holder seg på et fortsatt høyt nivå. Skagerak Kraft investerte for 332 millioner kroner, blant annet med bygging av tre vannkraftverk i kommunene Kragerø, Hjartdal og Vang.

Lede, som skiftet navn fra Skagerak Nett den 1. februar, investerte 635 millioner kroner i 2021. Den største enkeltinvesteringen var på 64 millioner kroner og var knyttet til ny kabelforbindelse og arbeid med et nytt koblingsanlegg ved Roligheten transformatorstasjon på Herøya.

Skagerak Varme nådde en milepæl i 2021, da de etter år med store investeringer for første gang kunne presentere et positivt årsresultat. I 2021 kjøpte selskapet AT Skogs og Løvenskiold-Fossums eierandeler i Skien Fjernvarme og eier dermed hele virksomheten.

En katalysator for grønn utvikling

Det gode resultatet styrker Skagerak-konsernets mulighet til å ta en aktiv rolle i det viktige arbeidet med å elektrifisere og de-karbonisere samfunnet, samtidig som det skapes nye grønne arbeidsplasser.

- Vår ledestjerne er å være «På lag med en grønn framtid». Denne ledestjernen forplikter. Sterke finansielle muskler i kombinasjon med den kompetansen våre ansatte besitter gjør oss godt rustet til å innfri denne forpliktelsen. I løpet av året har vi gjort en rekke forretningsinitiativ for å utvikle nye grønne og bærekraftige løsninger, samtidig som vi har forsterket kjernevirksomheten innen kraft, nett og varme. Samarbeid er et viktig stikkord i dette arbeidet og sammen med partnere utvikler vi blant annet mobile ladeplattformer, solkraftløsninger og en plattform for samordning og utnytting av lokale energiressurser som solceller og elbiler. 

- Vår ambisjon er å være en katalysator for grønn utvikling, sier Staff. 

Et år preget av pandemien

Gjennom store deler av året har mange medarbeidere vært på hjemmekontor, mens de i operativ tjeneste har levd med omfattende smittevernstiltak. Den årlige medarbeiderundersøkelsen viser likevel framgang på sentrale områder, som for eksempel arbeidsglede.

Skagerak-konsernet skal ha en åpen og proaktiv HMS-kultur og et helsefremmende arbeidsmiljø, hvor helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas så tydelig at det preger all virksomhet i konsernet. 
I 2021 var sykefraværet 2,9 %, mot 3,1 % foregående år.